اعضای هیئت ورزش استان کرمان بر اساس نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی وزارت نیرو

0 57
ردیف
۱
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای کرمان
آقای مهندس نصرالهی
رئیس هیئت
۲
مسئول ورزش شرکت برق منطقه ای کرمان
آقای عوض پور
دبیر هیئت
۳
مسئول ورزش شرکت آب و فاضلاب شهری استان
آقای حسامی
۴
مسئول ورزش شرکت آب و فاضلاب روستایی
آقای سلمانی زاده
۵
مسئول ورزش شرکت توزیع نیروی برق شمال استان
آقای خواجه پور
۶
مسئول ورزش شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان
آقای قنبری
۷
مسئول ورزش شرکت آب منطقه ای کرمان
آقای پذیرفته
۸
مسئول ورزش شرکت مدیریت تولید نیروی برق کرمان
آقای سعید
۹
مسئول ورزش شرکت مدیریت تولید نیروی برق زرند
آقای ترکزاده
۱۰
مشاور امور زنان و خانواده
خانم سالارپور
۱۱
مسئول هماهنگی و IT
خانم همتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.